O MNIE

Zapraszam do współpracy w zakresie przeprowadzania szkoleń z zakresu księgowości, kadr i płac, managera handlu i matematyki. Posiadam duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Oferuję profesjonalnie, skutecznie, szybko i rzetelnie zmianę profilu zawodowego oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych. Podróżując odkrywamy nowe piękne miejsca i nabywamy obycia. Ze mną jest to podróż do wiedzy i inspiracji zawodowych

PROFESJONALNY MANAGER

1. Zatrudnianie pracowników zgodnie z prawem.

PRZYJMOWANIE DO PRACY
- Kogo przyjąć do pracy?
- Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy
- Rodzaje umów o pracę...

INNE PRZEPISY KODEKSU PRACY
- Obowiązki pracodawcy i pracownika
- Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
- Czas pracy...

PROFESJONALNY HANDLOWIEC

1. Pojęcie marketingu – potrzebne definicje.
2. Wizerunek i wiarygodność firmy i produktu.
–         Czynniki tworzące wizerunek firmy na rynku
–         Znaczenie wizerunku dla realizacji celów sprzedaży
–         Rola pracownika w tworzeniu wizerunku
–         Wdrażanie strategii budowania wizerunku firmy
3. Strategia marketingowa firmy.
–       Budowanie strategii marketingu  z uwzględnieniem: produktu, ceny, kanałów dystrybucji, grupy odbiorców
–       Analiza SWOT firmy ( analiza sił i słabości, szans i zagrożeń firmy)
–         Opracowanie propozycji strategii marketingowej (ćwiczenia, opis przypadku, dyskusja)

KSIĘGOWOŚĆ


1. Podmiot, przedmiot i zasady rachunkowości.

a) podstawowe pojęcia rachunkowości,
b) podmioty rachunkowości,
c) przedmiot rachunkowości,
d) metody i zasady rachunkowości,
e) organizacja rachunkowości jednostki (polityka rachunkowości),
f)  rachunkowość jako system informacyjny (SIR),
g) konto księgowe, metody zapisu, sposób funkcjonowania,
h) księgi rachunkowe,
i) dokumenty  księgowe,
j) podstawowe okresy (terminy) w rachunkowości.

KADRY I PŁACE


1. Prawo pracy
2. Prowadzanie dokumentacji pracowniczej
3. Ochrona danych osobowych i archiwizacja akt osobowych
4. Zasady podlegania składkom na ubezpieczenia
5. Dokumentacja i rozliczenia z ZUS
6. Problematyka podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń
7. Zasady naliczania wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia
8. Dokumentacja i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym
9. Płatnik
10. Wybrany program komputerowy kadrowo-płacowy np. Symfonia Kadry - Płace.